Algemene Voorwaarden

Klein Hekkelder B.V.
3

Artikel 1 Wie zijn wij

De besloten vennootschap Klein Hekkelder b.v. is gevestigd aan de Heuvelderweg 9 te Voorst. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08977919 en heeft als btw-nummer NL807127310B01.

Artikel 2 Wat doen wij

Klein Hekkelder produceert en verkoopt goederen, met name diervoeders. Daarnaast adviseert zij met betrekking tot het gebruik van haar producten en in voorkomende gevallen met betrekking tot de bedrijfsvoering van haar afnemers, zoals met betrekking tot koop en verkoop van productierechten en regelgeving.

Artikel 3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes van en overeenkomsten met Klein Hekkelder en op alle daarmee samenhangende rechtshandelingen en gebeurtenissen.

b. Ook bestuurders en werknemers van Klein Hekkelder en door haar ingeschakelde derden kunnen een beroep doen op deze voorwaarden. In het kader van deze voorwaarden wordt onder afnemer ook de wederpartij in buiten-contractuele relaties verstaan.

Artikel 4 Overeenkomsten

Aanbiedingen van Klein Hekkelder zijn altijd vrijblijvend. Overeenkomsten, aanvullingen daarop en wijzigingen daarvan komen alleen tot stand na schriftelijk bevestiging hiervan door Klein Hekkelder.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

a. Tenzij Klein Hekkelder bekend is dat haar afnemer een consument is zijn alle door haar vermelde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen. Prijzen zijn altijd zonder eventuele bijkomende kosten zoals transportkosten.

b. Klein Hekkelder heeft het recht kostprijsverhogende factoren aan haar afnemer door te berekenen. Bij een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen consumenten de overeenkomst ontbinden binnen 7 dagen nadat de verhoging is medegedeeld.

c. Klein Hekkelder is te allen tijde gerechtigd betaling voorafgaand aan aflevering of een zekerstelling voor betaling te verlangen.

d. Betalingen aan Klein Hekkelder dienen binnen veertien dagen na factuurdatum door haar ontvangen te zijn.

e. Tegen een door Klein Hekkelder verzonden factuur kan binnen zeven dagen na verzending bezwaar gemaakt worden. Daarna wordt de ontvanger geacht hiermee in te stemmen.

f. Bij het uitblijven van tijdige en volledige betaling van een vordering is de afnemer van rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor haar rekening. Dit met inbegrip van de kosten van door Klein Hekkelder ter incasso ingeschakelde derden waaronder ook begrepen dienen te worden de totale kosten van door Klein Hekkelder in het kader van een procedure ingeroepen rechtsbijstand.

g. Indien de afnemer geen consument is, is deze niet gerechtigd tot verrekening noch tot opschorting van haar verplichtingen.

Artikel 6 Overmacht en ontbinding

a. Een tekortkoming kan niet aan Klein Hekkelder worden toegerekend als deze aan overmacht te wijten is in die zin dat deze niet aan haar schuld te wijten is. Hieronder wordt, onder andere maar niet uitsluitend, verstaan (burger)oorlog of (burger)oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, molest, brand, overstroming, dierziekte, contaminatie van diervoeders of grondstoffen daarvan, arbeidsconflicten, bedrijfsbezettingen, beslaglegging, handels-, export-, of vervoersbeperkingen opgelegd door overheden of brancheverenigingen of op grond van certificeringseisen, ziekte op het bedrijf van de toeleverancier, storing aan machinerieën, computers of transportmiddelen, onderbreking van de levering van energie en/of water of storing in internetverbindingen.

b. In geval van overmacht is Klein Hekkelder niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van haar verplichtingen.

c. Iedere verplichting van Klein Hekkelder tot nakoming van een verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht en twee weken na afloop daarvan. Klein Hekkelder is bevoegd, voor zover de overeenkomst nog niet is uitgevoerd, de overeenkomst te ontbinden dan wel aanpassing van de overeenkomst aan de bestaande, overmacht veroorzakende, omstandigheden te verlangen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, nadat de overmacht drie maanden heeft geduurd dan wel duidelijk is dat deze ten minste drie maanden zal gaan duren.

d. Bij overmacht is haar afnemer niet bevoegd de overeenkomst met Klein Hekkelder binnen drie maanden na het blijken van de overmacht te ontbinden. In overige gevallen is ontbinding van de overeenkomst door haar alleen mogelijk voor zover deze nog niet uitgevoerd is.

e. Klein Hekkelder is gerechtigd zonder enige verplichting tot het vergoeden van schade en onverminderd haar overige rechten, de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer. Klein Hekkelder heeft in dat geval recht op vergoeding zal directe, indirecte en gevolgschade, waaronder begrepen gemiste winst, onverminderd eventuele overige rechten.

Artikel 7 Reclames

a. Afnemers van Klein Hekkelder dienen het aan hen geleverde bij aflevering te controleren en te bemonsteren.

b. Afnemers van Klein Hekkelder dienen klachten met betrekking tot het geleverde binnen drie dagen na ontdekking dan wel na het moment waarop zij dit redelijkerwijze hadden kunnen ontdekken, maar uiterlijk 6 maanden na levering, schriftelijk aan haar te melden. Bij gebreke hiervan vervalt elke aansprakelijkheid.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

a. Klein Hekkelder sluit elke aansprakelijkheid uit voor zover de wet dit toestaat, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Klein Hekkelder of haar leidinggevenden. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Klein Hekkelder slechts gehouden tot vervanging van het geleverde voor zover gebrekkig dan wel tot restitutie van de koopprijs naar rato van de tekortkoming.

b. Klein Hekkelder is, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Klein Hekkelder of haar leidinggevenden, nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

c. Elke aansprakelijkheid van Klein Hekkelder is beperkt tot het bedrag dat Klein Hekkelder voor het geleverde, voor zover gebrekkig, in rekening heeft gebracht, of indien dit hoger is, de daadwerkelijke uitkering van de verzekering van Klein Hekkelder.

d. Indien schade veroorzaakt wordt door een omstandigheid die aanwezig is in een van een derde afkomstig product of dienst en deze omstandigheid was al aanwezig ten tijde van de levering aan Klein Hekkelder is Klein Hekkelder, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Klein Hekkelder of haar leidinggevenden, niet aansprakelijk en dient de afnemer zich op de toeleverancier te verhalen. Klein Hekkelder is in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk tot een hoger bedrag dan zij op haar toeleverancier kan verhalen.

Artikel 9 Verjaring

Elk recht van de wederpartij met betrekking tot tekortschieten in de nakoming van enige verplichting door Klein Hekkelder, dan wel op grond van non-conformiteit of dwaling of onrechtmatige daad vervalt indien niet een jaar na levering een rechtsgeding als bedoeld in art. 15 aanhangig is gemaakt. Indien de afnemer een consument is zal een wettelijke verjarings- of vervaltermijn nooit tot minder dan een jaar verkort worden.

Artikel 10 leveringen

a) Levertijden met betrekking tot leveringen door Klein Hekkelder zijn bij benadering. Klein Hekkelder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding hiervan.

b) Klein Hekkelder is gerechtigd het overeengekomene in delen te leveren.

c) Als de door Klein Hekkelder te leveren producten door de Afnemer niet worden afgenomen is Klein Hekkelder gerechtigd deze vanaf de weigering af te nemen dan wel vanaf het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn of –datum voor risico en rekening van de afnemer op te slaan dan wel aan een derde te verkopen waarbij alle daarmee verband houdende kosten, waaronder onder andere maar niet uitsluitend administratiekosten, kosten van opslag en transport en eventuele minderopbrengst, voor rekening komen van de afnemer.

Artikel 11 Eigendom en risico

a) Bij levering franco door Klein Hekkelder gaat het risico van het gekochte over op het moment van het verlaten van het door haar gebruikte transportmiddel , de laadklep van deze transportmiddelen daaronder begrepen. Bij levering af fabriek gebeurt dit bij het laden in het transportmiddel dat door de afnemer wordt gebruikt.

b) Al het door Klein Hekkelder aan haar afnemer afgeleverde blijft haar eigendom totdat haar afnemer volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van alle door haar met Klein Hekkelder gesloten koopovereenkomsten, overeenkomsten tot verrichting van werkzaamheden en vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten, een en ander zoals omschreven in art. 92 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

c) Indien Klein Hekkelder het geleverde product aflevert in een silo wordt al het daarin aanwezige geacht Van Klein Hekkelder afkomstig te zijn en onder het, uitgebreide en verruimde, eigendomsvoorbehoud te vallen.

d) Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de afnemer van Klein Hekkelder is overgegaan is het hem niet toegestaan de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

e) Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de afnemer van Klein Hekkelder is overgegaan is hij verplicht ervoor te zorgen dat deze afgescheiden blijven van al het andere bij hem aanwezige en ervoor te zorgen dat geen sprake zal zijn van vermenging, natrekking of zaakvorming.

f) Zolang de eigendom van de geleverde producten na aflevering niet op de afnemer van Klein Hekkelder is overgegaan houdt hij het geleverde voor zijn risico. Hij is verplicht dit naar behoren te bewaren en te verzorgen en is gehouden het te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s en ten minste voor de aankoopprijs.

g) Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de afnemer van Klein Hekkelder is overgegaan is hij verplicht derden die zich hier op willen verhalen te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Klein Hekkelder.

h) Indien Klein Hekkelder zich beroept op het eigendomsvoorbehoud is haar afnemer niet bevoegd zich op enig retentierecht te beroepen.

i) Voor het geval Klein Hekkelder haar eigendomsvoorbehoud uit wenst te oefenen machtigt haar afnemer haar, en door haar in te schakelen derden, nu al onherroepelijk en onvoorwaardelijk al die plaatsten te betreden waar het geleverde zich bevindt en het geleverde terug te nemen.

Artikel 12 Ontbindingsrecht

Als de afnemer een consument is heeft deze op grond van de wet het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de gekochte goederen te ontbinden als de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen. Omdat met betrekking tot vervoederbare producten aan hygiëne eisen moet worden voldaan geldt dit niet voor onverpakte produkten of verbroken verpakkingen. Het gekochte dient aan Klein Hekkelder geretourneerd te worden. Kosten van retournering zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 13 Wijzigingsrecht

Klein Hekkelder is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn toepasselijk vanaf het moment dat deze aan de afnemer ter kennis zijn gebracht.

Artikel 14 Conversie

Indien enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig , vernietigbaar, in strijd met de wet of onafdwingbaar is blijven de overige belpalingen onverkort van toepassing. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de betreffende bepaling overeen te komen waarvan de inhoud zoveel mogelijk aan het doel en de strekking van de betreffende bepaling tegemoet komt.

Artikel 15 Toepasselijk recht en gekozen rechter

a. Op alle overeenkomsten met Klein Hekkelder is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

b. Geschillen tussen partijen die uit deze algemene leveringsvoorwaarden of de met Klein Hekkelder gesloten of te sluiten overeenkomst voortkomen of daarmee verband houden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland te Zutphen tenzij de wet dwingend een andere rechter voorschrijft.

5

Contact

Wilt u graag telefonisch contact met ons bedrijf dan kunt u de volgende telefoonnummer gebruiken.

Neem contact op